Back

BULETIN INFORMATIV ANUAL LEGEA 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

BULETIN INFORMATIV ANUAL

LEGEA 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

 

Ȋn conformitate art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/2001 Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, comunică din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

Ø H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Ø H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ø O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al APM Galaţi:

Ø APM Galaţi are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul “Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei”

3. Serviciul “Avize, Acorduri, Autorizaţii”

4. Serviciul “Calitatea Factorilor de Mediu”

5. Serviciul “Monitorizare şi Laboratoare”

6. Biroul „Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane”

Ø Organigrama APM Galaţi publicată pe site-ul APM Galaţi

Ø Atribuţiile serviciilor şi compartimentelor din cadrul APM Galaţi pot fi consultate pe site ȋn ROF APM Galaţi

Ø Programul de funcţionare al APM Galaţi este următorul:

          Luni – Joi   08.00 – 16.30

          Vineri         08.00 – 14.00

Ø Program de audienţe Director Executiv:

         Joi               10.00 – 12.00

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea APM Galaţi şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice:

-         Director Executiv – Carmen Elena Sandu

-         Şef Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii – Mirela Culcea

-         Şef Serviciul Monitorizare şi Laboratoare – Mioriţa Arfire

-         Șef Birou Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane - Mihalache  Nela

-         Şef Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu – Fica Boldea

-         Persoanele responsabile cu difuzarea informaţiilor publice: Emilia Vȃrlan, Anastasia Lescai – consilieri Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

d) Coordonatele de contact ale instituţiei publice:

    Denumire: Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi

    Sediul: municipiul Galaţi, strada Regiment 11 Siret nr. 2, judeţul Galaţi, cod 800322

    Număr de telefon: 0236 460049

    Număr fax: 0236 471009

    Adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro 

    Adresa paginii de internet: http://apmgl.anpm.ro/

e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil – publicate pe site

f) Programe şi strategii proprii

Ø Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Galaţi – PLAM Galaţi – publicat pe site

g) Lista cuprinzând documentele de interes public:

Ø Organigrama APM Galaţi;

Ø Acte normative;

Ø Raport anual de activitate al APM Galaţi;

Ø Rapoarte periodice privind starea mediului în judeţul Galaţi;

Ø Programe, strategii, proiecte;

Ø Baze de date privind informaţia de mediu;

Ø Acte de reglementare, documentaţii, formulare;

Ø Informatii privind gestiunea deşeurilor;

Ø Informatii biodiversitate;

Ø Buget, Bilanţ contabil al APM Galaţi;

Ø Declaraţii de avere şi de interese.

 h) lista cuprinzȃnd categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii - publicată pe site

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice ȋn situaţia ȋn care persoana se consideră vătămată ȋn privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt cele prevăzute de art. 21 şi art.22 din Legea nr. 544/2001, respectiv:

Articolul 21

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Articolul 22

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cat şi apelul se judecă în instanţa în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.”